Tilmelding/praktisk / Regler og betingelser- LÆS GRUNDIGT IGENNEM
 

Regler og betingelser for tilmelding til Kulturskolen

 
Tilmelding

Efter meddelelse om optagelse er tilmeldingen og betalingen bindende for hele sæsonen, efter udløb af gensidig prøvetid (se også under Udmelding).

I Musikskolen har alle elever, herunder elever der skifter fag, lærer eller instrument, en gensidig prøvetid på 3 måneder, som beregnes fra den dag eleven påbegynder sin undervisning.

I Billedskolen ophører prøvetiden pr. 31. december for de lange kurser.
Derefter hæftes for resten af sæsonen.

Gensidig prøvetid betyder, at både Kulturskole og elev kan opsige engagementet. Der betales for hele prøvetiden.

Alle elever betaler et elevindskud på 61 kr. pr. sæson, som dækker materialetilskud samt copydan-afgift.

Indskuddet opkræves i forbindelse med 1. rate og refunderes ikke ved udmeldelse af Kulturskolen.

Ved ekstraordinær stor tilmelding oprettes venteliste.

Gentilmelding for aktive elever til ny sæson

Hvert år i april udsendes orienterende mail til aktive elever, med opfordring til at tage stilling til:

1) - Ønsket om at fortsætte i kommende sæson

2) - Ønsket om at skifte fag

Hvis eleven ønsker at fortsætte i kommende sæson, skal eleven gentilmeldes online via hjemmesiden, senest 12. maj.

Udmeldelse

Alle elever er automatisk udmeldt når sæsonen slutter, med udgangen af maj måned.

Ved udmeldelse efter de første 3 måneders prøvetid, hæftes der for betaling for den resterende og fulde del af sæsonen.
Så fremt der er ledig undervisningstid hos en anden lærer eller i et andet fag, kan eleven tilbydes denne mulighed for den resterende del af sæsonen.

Udmeldelse i forbindelse med prøvetid, skal meddeles skriftligt til Kulturskolens administration.

Der betales for hele prøvetiden.

Udmeldelse skal sendes til Kulturskolen pr. mail til musikskolen@gribskov.dk, eller pr. brev til Kulturskolen Gribskov, Skolegade 43, 3200 Helsinge.

Foreligger der særlige omstændigheder, kan Kulturskolens administration dispensere for reglerne om tilmelding, f.eks.ved fraflytning til anden kommune eller skole skifte der logistisk umuliggør deltagelse, ved længerevarende sygdom eller lignende.

Kommunikation

Skriftlig kommunikation fra Kulturskolen foregår kun via mail.

Det forudsættes at tilmeldte sikrer, at Kulturskolen er i besiddelse af fungerende mailadresser og mobiltelefonnumre.

Oplyste mobilnumre bliver anvendt i forbindelse med eventuelle aflysninger af undervisningen.

Betaling

Opkrævninger udsendes kvartalsvis fra Kulturskolen, i 2 rater til Billedskolen og 3 rater til Musikskolen. Opkrævninger udsendes kun elektronisk til e-boks, borger.dk, eller som elektronisk indbetalingskort til egen netbank, alt efter hvad den enkelte betaler har valgt ift. post fra det offentlige.

Rykkerprocedure

A: Såfremt elevbetalingen ikke er indbetalt rettidigt i forhold til de anførte kvartalsvise betalingsterminer, udsendes først en rykkerskrivelse hvor den kommunale takst for rykkergebyr pålægges.

B: Såfremt der ikke inden 10 dage fra modtagelsen af første rykker kan registreres en indbetaling på de skyldige beløb, fremsendes rykker nr. 2, hvortil der pålignes det af kommunen fastsatte rykkergebyr.

C: Såfremt rykkerskrivelse 2 ikke er registreret betalt med samtlige poster inden 5 dage, sendes det samlede skyldige beløb til Skat for inddrivelse/modregning. Udgifter ifm. dette påføres skyldneren.

D: Eleven vil, samtidig med de under pkt. C anførte handlinger, omgående blive frataget mulighed for at modtage undervisning i Kulturskolen.

E: Genoptagelse af elevens undervisning kan først ske, når det økonomiske mellemværende er registreret som værende i balance.

Undervisning

Undervisningen foregår normalt indenfor tidsrummet kl. 14.00 – 20.00 og primært på kommunens skoler.

Undervisningen kan omlægges i forbindelse med fællesaktiviteter, så som koncerter og temadage.

Kulturskolen følger folkeskolens ferieplan.

Vedr. sæson, se under hhv. Billedskolens og Musikskolens praktiske oplysninger.

Skolernes brug af egne undervisningslokaler

I tilfælde af featureuger eller lignende i eget regi, hvor skolen beslaglægger alle lokaler, aflyses undervisningen i Kulturskolen på den berørte skole. Lykkes det ikke Kulturskolen at gennemføre undervisningen på en anden skole, erstattes undervisningen ikke, og der vil ikke blive reguleret i elevbetalingen.

Ved elevens sygdom / aflysning

Ved sygdom/aflysning meldes afbud direkte til læreren. Den manglende undervisningen vil ikke blive refunderet eller erstattet.

Ved lærerens sygdom/omsorgsdage/seniordage

I tilfælde af lærerens sygdom, eller nødvendig aflysning pga. omsorgs-eller seniordage, søges dette meddelt eleven så hurtigt som muligt.
Hvis den samlede sygdoms- eller aflysningsperiode i en sæson udgør mere end 2 undervisningsgange for den enkelte elev, vil aflyst undervisning derudover blive erstattet eller refunderet.
Evt. refusionen bliver foretaget i slutningen af sæsonen.